27 de setembre 2009

2 - Decennals 1811

Les festes Decennals de 1811 es van veure marcades per les circumstàncies extraordinàries que vivia el país. El 29 de febrer de 1809 setze mil francesos entren a Valls i al cap de tres dies s'esdevé la batalla del Pont de Goi. La guerra provocà el trasllat de la festa del 2 de febrer al 8 de desembre. D'aquestes Decennals, només es té constància de la celebració de la processó.

El Llibre de Comptes, corresponent a l'any 1811, de la Rvda. Comunitat de Preveres s'hi llegien, com ho escrigué en Blasi i Vallespinosa, les següents paraules:

"Dia 8 de desembre se feu la professó general de Ntra. Sra de la Candela que corresponia fer al 2 de febrer y es a cumpliment dels deu anys, se portá ab lo tabernacle, y foren los portants, los Reverents Anton Lopez, Francisco Domenech, Dr. Agustí Carrera, Mariano Montguió, Dr. Ausebio de Sojo, Joan Gallisá y Amat, Pbres. Beneficiats y los Rvnts. Damiá Aragonés y Agustí Rodon, Pbres. Convidats per falta de Beneficiats. Devant la Iglesia del Convent de Monjas Mínimas se cantá la Salve per la Reverent Comunitat, digué la Colecta lo Rvnt. Rector y se continuá la processó. La distribució per la Comunitat 4 lliures. Los Sres. Obrers anaren ab atxa inmediats al gremial y devant lo tabernacle anaren los 4 sacerdots ab Alba y atxa,"

Font:
Butlletí Informatiu de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela nº 1
BLASI I VALLESPINOSA. En: Monografia de la devoción a la Virgen de la Candela de Valls, pàgs. 33,44,65-66
FORT I GAUDÍ, JORDI pvre. En Santa Maria de la Candela, Arxiu Maria 1980, pàgs. 55-56

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada